Giỏ hàng
EMENVI - GIẢI PHÁP SINH HỌC CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG SỐNG TOÀN DIỆN

Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ sinh học vào lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ & bảo vệ môi trường

Sứ mệnh: Đem đến giải pháp sinh học chăm sóc môi trường sống cho mọi gia đình, từ đó giúp cộng đồng nâng cao sức khoẻ, chất lượng cuộc sống và góp phần cải thiện hệ sinh thái tự nhiên.

Giá trị cốt lõi:     Chất lượng sản phẩm luôn là trọng tâm của sự phát triển.
                            Học hỏi & nghiên cứu không ngừng.
                            Teamwork - Cùng nhau phát triển.

_________________________________________________________________________________________________

EMENVI - A COMPREHENSIVE BIOLOGICAL SOLUTION TO CARE FOR THE ENVIRONMENT

Vision: To become a pioneer enterprise in Vietnam in applying biotechnology in the field of health care & environmental protection.

Mission: Bringing biological solutions to care for the living environment for every family, thereby helping the community to improve health, quality of life, and contribute to improving the natural ecosystem.

Core Value: 

Product quality is always the center of development
Continuous learning & research
Teamwork - Grow together